PRO IURE -STIFTELSEN

Pro Iure är en ny planerad stiftelse, vars avsikt är att stöda utbildningen av juridik i Finland. Stiftelsens centrala ändamål är en effektiv tilldelning av medel i enlighet med donatorernas vilja och stiftelsens syfte.

Syftet med Pro Iure -stiftelseprojektet är att stödja juridisk utbildning i Finland, ett livsvillkor såväl för rättsstat och demokrati som ett fungerande näringsliv Stiftelsen avses vara en institution där alumner kunde visa sin tacksamhet för erhållen (i praktiken kostnadsfri) juristutbildning genom att för kommande generationer skapa ännu bättre förutsättningar att praktisera juridik.

Var och en torde ha erfarenhet av både bra och dålig universitetsundervisning. Ett centralt mål för stiftelsen är att främja de bästa lärarnas arbete samt fortsättning och spridning av goda undervisningsmetoder.

I projektets initialskede kartläggs intresset för stiftelsen och dess donationsverksamhet hos alumner, fakulteter samt näringslivs- och rättsinstitutioner. Verksamhetens inledande förutsätter en kritisk massa av villkorliga donationsförbindelser. Denna kritiska gräns för donationer är ca två miljoner euro. Då detta säkrats kan stiftelsen bildas. Under bildningsskedet avses säkra att donationerna kan ske skatteeffektivt både för donator och stiftelsen.

Om tillräckliga donationsförbindelser inte uppnåtts inom två år, upphör förbindelserna och projektet.

Donatorer kan ge penninggåvor antingen till själva stiftelsen (allmän alumnfond) eller grunda en specialfond (t.ex. en namngiven fond) vars syfte kan anges. För specialfonderna skulle stiftelsen överenskomma om användningen av medlen både med donatorn och ifrågavarande fakultet. Stiftelsens avsikt är att säkra att finansieringen används att skapa tilläggsresurser i enlighet med donatorns önskemål. Med donationerna kunde stödjas såväl undervisning som t.ex. besök i Finland av internationella toppnamn.

Stiftelsens tidsperspektiv är långt dvs. donationer insamlas under årtionden så att förmögenheten växer både genom donationer och avkastning från placeringsverksamhet.

Stiftelsens förvaltning sköts på pro bono -basis, och stiftelsen betalar inte lön eller arvoden till sina funktionärer. Vid verkställande skulle stiftelsens verksamhet ledas av en styrelse bestående av representanter för donatorer, näringslivs- och rättsinstitutioner samt universitetsväsendet.

Den som är intresserad av verksamheten ombedes kontakta projektets initiativtagare Matti Kurkela, Henrik Mattson eller Toni Malminen.

MISSION

Stiftelsen Pro Iure stödjer finländsk juridisk utbildning så att den kan räknas bland världens mest högtstående.

 

FONDER

I stiftelsen avses bildas en allmän alumnfond samt specialfonder enligt donatorernas önskemål. Fonderna kan vara inriktade på stöd till undervisning eller forskning eller annan verksamhet som befrämjar juridisk skolning som gästföreläsningar eller motsvarande.

FÖRVALTNING

I stiftelseprojektets initialskede verkar som dess kontaktpersoner och funktionärer Matti Kurkela, Henrik Mattson och Toni Malminen. I stiftelsens bildningsskede utses en styrelse med representanter från centrala institutioner inom näringsliv och rättssamhälle samt juridiska fakulteter.

 

VARFÖR DONERA?

Minun sukuni polku on Suomen itsenäisyyden aikana kulkenut köyhyydestä vapauteen ja hyvinvointiin. Tämä on maksettu suomalaisten työllä ja kalliilla uhrauksilla. Sain nauttia lähes ilmaisesta parhaasta tarjolla olevasta koulutuksesta, joka avasi minulle ovet koko maailmaan. Tästä olen tavattoman kiitollinen. On aika maksaa velkaa takaisin.

Aikomukseni on osallistua Pro Iure -säätiön pääomittamiseen, jos yhdessä saavutamme tavoitteen, joka takaa riittävän pohjan vaikuttavalle ja kestävälle toiminnalle. Rakennetaan yhdessä yhä parempaa Suomea ja sen turvaksi yhä parempaa lakimieskoulutusta.

Matti Kurkela

Olen mukana Pro Iure -hankkeessa kolmesta syystä. Ensimmäinen on se, että mielestäni suomalainen yhteiskunta tarvitsee suurempaa yksityishenkilöiden panosta kulttuurin ja tieteen kehittämisessä.

Toiseksi uskon, että juuri nyt on paras aika Suomen historiassa toteuttaa tällaisia hankkeita: yksityisvarallisuuden ja perintöjen määrä on kasvussa ja moni haluaa käyttää varojaan vastuullisesti yhteisen hyvän eteen.

Kolmas syyni on henkilökohtainen. Olen itse nauttinut ilmaisesta, laadukkaasta juristikoulutuksesta Suomessa ja lisäksi ollut stipendirahoituksella opiskelemassa eri puolilla maailmaa. Nyt haluan olla edesauttamassa sitä, että tulevat opiskelijasukupolvet voivat toteuttaa omia unelmiaan ja saada korkeatasoisen juristikoulutuksen.

Toni Malminen

Under senaste tider har vetenskap och forskning drabbats av omfattande nedskärningar i den offentliga finansieringen; särskilt sparåtgärderna år 2016 har lämnat djupa spår också inom juridiken.

Verksamheten fortgår under knappa stjärnor och lärdomen är hur sköra och sårbara också centrala samhälleliga strukturer kan vara. Vi måste värna om rättsstaten och främja forskning och återväxt inte minst inom privaträttens centrala områden som obligationsrätt, sakrätt och familje- och arvsrätt. Kan man skapa en hållbar modell för stöd från allmänheten så deltar jag gärna.

Henrik Mattson

KONTAKTUPPGIFTER

Matti Kurkela

Professori (h.c.)
Dosentti
OTT (Helsingin yliopisto)
LL.M. (Harvard)
D.S.U. (Paris 2)
Asianajaja (Helsinki/Pariisi 1975-2010)

 

Toni Malminen

Yritysjuridiikan tutkijatohtori (Tampereen yliopisto)
Kilpailu- ja asianajajaoikeuden työelämäprofessori (Itä-Suomen yliopisto)
Päätoimittaja (Defensor Legis)
OTT (Helsingin yliopisto), LL.M. (Yale)

 

Henrik Mattson

Asianajaja, osakas (Hannes Snellman Asianajotoimisto)
OTK (Helsinki), varatuomari