Pro Iure -säätiöön suunnitellaan rahastoa, jonka tarkoitus on tukea Liikejuridiikkainstituutin työtä

15-09-2023

Suunnitteilla oleva Pro Iure-säätiöön tulee rahasto, jonka tarkoitus on tukea perustettavan Liikejuridiikkainstituutin työtä. Liikejuridiikkainstituutin tarkoitus on, yhteistoiminnassa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa, tukea tutkimushankkeita, tutkimusryhmiä, väitöskirja- ja post doc -tutkimusta. Instituutin piiriin kuuluisi myös tiedottaminen tutkimuksista ja tutkimustuloksista sekä tieteellisten luentojen, seminaarien ja konferenssien järjestämistä.

PRO IURE -SÄÄTIÖ JA LIIKEJURIDIIKKAINSTITUUTTI – TOIMINTASUUNNITELMA

Mikä?

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa yhteistoiminnassa toimiva kansallinen Liikejuridiikkainstituutti (Centre for Commercial Law), jonka tavoitteena on tukea liikejuridiikan opetusta ja tutkimusta Suomessa sekä kehittää suhteita käytännön oikeuselämään.

Instituutin tarkoitus on tutkimukseen ja opetukseen liittyvällä toiminnalla edistää liike-elämän kannalta tärkeiden oikeudenalojen kehitystä. Näitä ovat muiden muassa sopimusoikeus, yhtiöoikeus, arvopaperimarkkinaoikeus, kilpailuoikeus, esineoikeus, vero-oikeus, pankkioikeus ja välimiesmenettely sekä mahdolliset uudet alat, joille liike-elämän muutokset synnyttävät tarvetta.

Toiminnassaan keskus pyrkii edistämään yhteistyötä liikejuridiikan alalla yritysten ja niiden yhteistyöliittymien, korkeakoulujen, viranomaisten, alalla työskentelevien juristien sekä muiden toimijoiden välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Toimintansa puitteissa keskus voi yritysjuridiikan alalla:

– toimeenpanna, kehittää ja yhteensovittaa tutkimushankkeita

– kehittää ja ylläpitää tutkimusryhmiä

– toimia alustana ja tukena väitöskirja- ja post doc -tutkimukselle

– järjestää tieteellisiä luentoja, seminaareja, konferensseja ja symposiumeja

– julkistaa ja levittää tietoa tutkimuksesta ja tutkimustuloksista tieteellisen yhteisön sisällä ja ulkopuolella, sekä

– luoda ja ylläpitää stimuloivaa kollegiaalista työympäristöä  

Miten?

Instituutti toimisi itsenäisenä yhdistyksenä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteydessä.

Instituutilla on hallitus ja toiminnanjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa. Hallituksen jäsenten enemmistön pitää olla akateemisesti päteviä (väitelleitä) juristeja. Muiden jäsenten pitää edustaa käytännön oikeuselämää tuomareina, asianajajina, yhtiöjuristeina tai muissa vastaavissa tehtävissä.

Hallitus voi asettaa työryhmiä ja valiokuntia erityisiin tarkoituksiin toimintansa toteuttamiseksi. Instituuttiin voi liittää liikejuridiikan tutkijoita tiedekunnan yhteydessä, mutta siellä ei suoraan harjoiteta perustutkintotason yliopisto-opetusta.

Rahoitus

Toiminta rahoitetaan säätiöiltä, yksityishenkilöiltä, yhtiöiltä, organisaatioilta, viranomaisilta ja muilta tahoilta kerättävillä varoilla. Perustettavaan Pro Iure -säätiöön tulee rahasto, joka tukee instituutin työtä. Pro Iure tulee olemaan yleishyödyllinen säätiö, joka voi vastaanottaa lahjoituksia keskuksen juoksevan toiminnan rahoittamiseksi tai sen erityisiä hankkeita tai toimintoja varten. Yhteistyön toteuttamiseksi Helsingin yliopisto, yhdistysja säätiö tekevät yhteistyösopimuksen. Säätiön hallitus koostuu [   ] jäsenestä